معنی اسم رامیار

رمه یار چوپان، شبان

ریشه اسم رامیار

فراوانی اسم رامیار

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام رامیار ثبت نام شده اند.