معنی اسم رایین

نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم رایین

فراوانی اسم رایین

در حال حاضر ۵۷ نفر در گهواره با نام رایین ثبت نام شده اند.