معنی اسم رزق الله

روزی ای که خداوند می دهد

ریشه اسم رزق الله

فراوانی اسم رزق الله

تا کنون کسی با نام رزق الله در گهواره ثبت نام نکرده است.