معنی اسم رستهم

رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه

ریشه اسم رستهم

فراوانی اسم رستهم

تا کنون کسی با نام رستهم در گهواره ثبت نام نکرده است.