معنی اسم رشیدالدین

آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط

ریشه اسم رشیدالدین

فراوانی اسم رشیدالدین

تا کنون کسی با نام رشیدالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.