معنی اسم رفیع الدین

دارای مقام و مرتبه بلند در دین

ریشه اسم رفیع الدین

فراوانی اسم رفیع الدین

تا کنون کسی با نام رفیع الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.