معنی اسم روزبهان

نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح

ریشه اسم روزبهان

فراوانی اسم روزبهان

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام روزبهان ثبت نام شده اند.