معنی اسم زادان فرخ

نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم زادان فرخ

فراوانی اسم زادان فرخ

تا کنون کسی با نام زادان فرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.