معنی اسم زادشم

از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی

ریشه اسم زادشم

فراوانی اسم زادشم

تا کنون کسی با نام زادشم در گهواره ثبت نام نکرده است.