معنی اسم زاگرس

رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد ، پشتکوه

ریشه اسم زاگرس

فراوانی اسم زاگرس

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام زاگرس ثبت نام شده اند.