معنی اسم زرتشت

دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم زرتشت

فراوانی اسم زرتشت

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام زرتشت ثبت نام شده اند.