معنی اسم زروان

نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم زروان

فراوانی اسم زروان

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام زروان ثبت نام شده اند.