معنی اسم زمان

جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوادثی برگشت ناپذیر از گذشته به حال تا آینده رخ می دهد، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فرخ زمان

ریشه اسم زمان

فراوانی اسم زمان

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام زمان ثبت نام شده اند.