معنی اسم ساوان

سامان نام روستایی در نزدیکی سقز

ریشه اسم ساوان

فراوانی اسم ساوان

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام ساوان ثبت نام شده اند.