معنی اسم سدرا

نام درختی در آسمان هفتم بهشت

ریشه اسم سدرا

فراوانی اسم سدرا

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام سدرا ثبت نام شده اند.