معنی اسم شابهار

نام دشتی در نواحی کابل

ریشه اسم شابهار

فراوانی اسم شابهار

تا کنون کسی با نام شابهار در گهواره ثبت نام نکرده است.