معنی اسم شادکان

کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی

ریشه اسم شادکان

فراوانی اسم شادکان

تا کنون کسی با نام شادکان در گهواره ثبت نام نکرده است.