معنی اسم شاهو

آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است

ریشه اسم شاهو

فراوانی اسم شاهو

در حال حاضر ۲۵ نفر در گهواره با نام شاهو ثبت نام شده اند.