معنی اسم شروان

نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز

ریشه اسم شروان

فراوانی اسم شروان

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام شروان ثبت نام شده اند.