معنی اسم شهیار

یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در قرن یازدهم یزگردی

ریشه اسم شهیار

فراوانی اسم شهیار

در حال حاضر ۳۱ نفر در گهواره با نام شهیار ثبت نام شده اند.