معنی اسم شیرزاد

زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام جارچی انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم شیرزاد

فراوانی اسم شیرزاد

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام شیرزاد ثبت نام شده اند.