معنی اسم صائن الدین

آن که حافظ و نگهدارنده دین است

ریشه اسم صائن الدین

فراوانی اسم صائن الدین

تا کنون کسی با نام صائن الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.