معنی اسم صائن الدین

آن که حافظ و نگهدارنده دین است

ریشه اسم صائن الدین

فراوانی اسم صائن الدین

تا کنون کسی با نام صائن الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا