معنی اسم صاحب

دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار

ریشه اسم صاحب

فراوانی اسم صاحب

تا کنون کسی با نام صاحب در گهواره ثبت نام نکرده است.