معنی اسم صاحب

دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار

ریشه اسم صاحب

فراوانی اسم صاحب

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام صاحب ثبت نام شده اند.