معنی اسم صاعد

بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای عرب باستان

ریشه اسم صاعد

فراوانی اسم صاعد

تا کنون کسی با نام صاعد در گهواره ثبت نام نکرده است.