معنی اسم صاین

صائن، محافظ، نگاه دارنده

ریشه اسم صاین

فراوانی اسم صاین

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام صاین ثبت نام شده اند.