معنی اسم صدیقا

نام آخرین تن از سلسله یهود

ریشه اسم صدیقا

فراوانی اسم صدیقا

تا کنون کسی با نام صدیقا در گهواره ثبت نام نکرده است.