معنی اسم صفاعلی

آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدوله مؤسس

ریشه اسم صفاعلی

فراوانی اسم صفاعلی

تا کنون کسی با نام صفاعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.