معنی اسم صفیعلی

برگزیده علی(ع)

ریشه اسم صفیعلی

فراوانی اسم صفیعلی

تا کنون کسی با نام صفیعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.