معنی اسم صنعان

طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ که هفتاد مرید داشت

ریشه اسم صنعان

فراوانی اسم صنعان

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام صنعان ثبت نام شده اند.