معنی اسم ضحاک

در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می کنند

ریشه اسم ضحاک

فراوانی اسم ضحاک

تا کنون کسی با نام ضحاک در گهواره ثبت نام نکرده است.