معنی اسم ضیا

نور، روشنی

ریشه اسم ضیا

فراوانی اسم ضیا

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام ضیا ثبت نام شده اند.