معنی اسم طمغاج

از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب

ریشه اسم طمغاج

فراوانی اسم طمغاج

تا کنون کسی با نام طمغاج در گهواره ثبت نام نکرده است.