معنی اسم طوش

از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار، فرزند گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم طوش

فراوانی اسم طوش

تا کنون کسی با نام طوش در گهواره ثبت نام نکرده است.