معنی اسم طیب

پاک، مطهر، پاکیزه

ریشه اسم طیب

فراوانی اسم طیب

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام طیب ثبت نام شده اند.