معنی اسم طیفور

نوعی پرنده کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار

ریشه اسم طیفور

فراوانی اسم طیفور

تا کنون کسی با نام طیفور در گهواره ثبت نام نکرده است.