معنی اسم طیهوج

معرب از فارسی،تیهو

ریشه اسم طیهوج

فراوانی اسم طیهوج

تا کنون کسی با نام طیهوج در گهواره ثبت نام نکرده است.