معنی اسم ظافر

ظفریابنده، پیروزی یابنده

ریشه اسم ظافر

فراوانی اسم ظافر

تا کنون کسی با نام ظافر در گهواره ثبت نام نکرده است.