معنی اسم فؤاد

دل، قلب

ریشه اسم فؤاد

فراوانی اسم فؤاد

در حال حاضر ۲۲ نفر در گهواره با نام فؤاد ثبت نام شده اند.