معنی اسم فارناس

نام پادشاه کاپادوکیه

ریشه اسم فارناس

فراوانی اسم فارناس

تا کنون کسی با نام فارناس در گهواره ثبت نام نکرده است.