معنی اسم فاروق

تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم

ریشه اسم فاروق

فراوانی اسم فاروق

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام فاروق ثبت نام شده اند.