معنی اسم فاطن

زیرک، دانا، آگاه

ریشه اسم فاطن

فراوانی اسم فاطن

تا کنون کسی با نام فاطن در گهواره ثبت نام نکرده است.