معنی اسم فتح الدین

پیروزی در دین

ریشه اسم فتح الدین

فراوانی اسم فتح الدین

تا کنون کسی با نام فتح الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.