معنی اسم فخرالملک

مایه سربلندی و افتخار سرزمین

ریشه اسم فخرالملک

فراوانی اسم فخرالملک

تا کنون کسی با نام فخرالملک در گهواره ثبت نام نکرده است.