معنی اسم فداک

نام روستایی در حجاز

ریشه اسم فداک

فراوانی اسم فداک

تا کنون کسی با نام فداک در گهواره ثبت نام نکرده است.