معنی اسم فرادخت

مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده)

ریشه اسم فرادخت

فراوانی اسم فرادخت

تا کنون کسی با نام فرادخت در گهواره ثبت نام نکرده است.