معنی اسم فرازان

مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت)

ریشه اسم فرازان

فراوانی اسم فرازان

تا کنون کسی با نام فرازان در گهواره ثبت نام نکرده است.