معنی اسم فرازمان

حکم و فرمان

ریشه اسم فرازمان

فراوانی اسم فرازمان

تا کنون کسی با نام فرازمان در گهواره ثبت نام نکرده است.