معنی اسم فراسیاک

افراسیاب

ریشه اسم فراسیاک

فراوانی اسم فراسیاک

تا کنون کسی با نام فراسیاک در گهواره ثبت نام نکرده است.