معنی اسم فربین

بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده

ریشه اسم فربین

فراوانی اسم فربین

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فربین ثبت نام شده اند.