معنی اسم فرج

گشایش در کار

ریشه اسم فرج

فراوانی اسم فرج

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فرج ثبت نام شده اند.